PVC-IC Tin tức Tin Tập đoàn - Tổng công ty PETROVIETNAM đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ

PETROVIETNAM đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ

InEmail

Chiều ngày 28/2, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về kế hoạch SXKD năm 2012, tiết giảm chi phí và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VIệt Nam Phùng Đình Thực phát biểu tại Hội nghị

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức tích cực của các Bộ/ngành và các địa phương, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn) đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và tích cực tham gia bảo vệ và khẳng định chủ quyền Quốc gia trên biến; chủ đổng thực hiện các giải pháp để cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, năm 2011: tổng doanh thucủa toàn bộ các đơn vị trong Tập đoànđạt 675,3nghìn tỷ đồng tăng 41,2% so với năm 2010; Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt 89,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,0% so với năm 2010; Nộp NSNN đạt 160,8 nghìn tỷ đồng, tăng 25,0% so với năm 2010.

Bước vào năm 2012, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội nhất định, dự báo kinh tế thế giới sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức sẽ ảnh hưởng đến sự phát triền kinh tế của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Ý thức trách nhiệm là Tập đoàn kinh tế đầu tàu của đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, ngay từ cuối năm 2011, đầu năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chủ động triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2012 với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả và năng lực sản xuất kinh doanh, thi đua về đích trước”, trong đó xác định phấn đấu hoàn thành 03 mục tiêu/nhiệm vụ lớn trong năm 2012 là:

- Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 được Chính phủ giao.

- Thực hiện tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm theo đúng chỉ đạo của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ tài chính tại Công văn số 1724/BTC-TCDN ngày 14/02/2012.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn theo đúng Chủ trương Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) của Đảng và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Tập đoàn đã triển khai:

- Tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, các tồn tại và nguyên nhân  trong năm 2011 để rút ra những bài học kinh nghiệm và phát động phong trào thi đua và cam kết thực hiện trong toàn Tập đoàn nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 đã được Chính phủ giao.

- Ban hành Chương trình hành động, các Chỉ thị của Tập đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

- Triển khai thực hiện tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp theo đúng chủ trương của Đảng và chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ

- Ban hành Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW Của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD-ĐUK ngày 20/12/2011 của Đảng uỷ khối doanh nghiệp TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động của Tập đoàn nêu trên, đếnnay tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đã xây dựng Chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị và đăng ký tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành  vượt mứccác chỉ tiêu nhiệm vụ được Tập đoàn giao trong năm 2012, trong đó có chương trình và  giải pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản xuất. Theo đó, năm 2012, Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo và cam kết thực hiện hiệu quả nhất các Chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ các nội dung chủ yếu như sau:

I.       Hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2012, cụ thể là:II.  Tiết giảm tối đa chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2012, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 1151/NQ-HĐTV ngày 15/02/2012 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2012 của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam; trên cơ sở đó, các đơn vị trong tập đoàn đã đăng ký tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm với tổng giá trị là 3.715,0tỷ đồng, tăng 11% so với cam kết thực hiện của Tập đoàn trong năm 2011 (3361 tỷ đồng). Cụ thể:

1.  Tiết  giảm chi phí quản lý là:  563,0tỷ đồng

Giải pháp chủ yếu: Đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý từ Công ty Mẹ - Tập đoàn tới các đơn vị thành viên, thắt chặt định mức chi tiêu, sử dụng ô tô, điện thoại, trang bị tài sản…; lồng ghép các nội dung để rút ngắn thời gian họp, hội nghị nhằm tiết kiệm chi phí; chỉ tổ chức Hội thảo, Hội nghị ở trụ sở chính của đơn vịhoặc sử dụng cơ sở của các đơn vị trong Tập đoàn; tăng cường xử lý công việc bằng trực tuyến và đường công vụ; cử cán bộ đi công tác đúng đối tượng, đúng số lượng.

2.  Tiết giảm chi phí từ cải tiến, hợp lý hoá sản xuất và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng là:  2.656,0 tỷ đồng


Đây là nội dung quan trọng nhất mà Tập đoàn DKQGVN tập trung đẩy mạnh thực hiện trong năm 2012 và các năm tiếp theo. Các giải pháp chủ yếu là:

- Đẩy mạnh nghiên cứu KHKT, áp dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến, và sáng kiến cải tiến vào hoạt động SXKD;

- Rà soát, hiệu chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị;

- Hợp lý hoá sản xuất, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng đúng và vượt tiến độ trên cơ sở tối ưu hóa quy trình công nghệ, chuẩn bị nhân lực, vật tư và  phụ tùng;

- Cải tiến phương pháp thi công, xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, đưa các công trình mới vào vận hành đúng hoặc vượt tiến độ;

- Rà soát vật tư dự trữ, phối hợp với các đơn vị trong ngành huy động tối đa vật tư tồn kho lâu ngày, chậm luân chuyển để đưa vào sản xuất;

Trên đây là một số giải pháp chung áp dụng cho tất cả các đơn vị, ngoài ra tùy vào đặc điểm cụ thể, các đơn vị xây dựng thêm các giải pháp đặc thù riêng. Sau Hội nghị này yêu cầu các đơn vị xây dựng các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện nội dung tiết giảm chi phí này.

3.  Tiết giảm chi phí trong đầu tư xây dựng cơ bản là:   496,0 tỷ đồng

Giải pháp chủ yếu là: thực hiện giao thầu với mức tiết giảm 3-5% so với kế hoạch, giá dự toán được duyệt; đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cơ bản bằng hình thức cam kết trách nhiệm của người đứng đầu.

III.  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp theo đúng chủ trương Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) của Đảng và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ngay trong tháng 1 và 2 năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ đề án tái cấu trúc doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn, đến nay tập đoàn đã triển khai:

- Xây dựng và ban hành Kết luận liên tịch Thường vụ Đảng uỷ -HĐTV (số 257/KL-DKVN ngày 13/02/2012 về  các nội dung cơ bản tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012-2015;

- Thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc doanh nghiệp của Tập đoàn xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tố chức thực hiện.

Đến nay, Tập đoàn đã hoàn thành xác định cụ thể về các nguyên tắc và nội dung cơ bản tái cấu trúc doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, theo đó:

1.    Mục tiêu của tái cấu trúc Tập đoàn là :

- Xây dựng Tập đoàn là doanh nghiệp Nhà nước tốt nhất, là trụ cột của kinh tế Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Tái cấu trúc để tiếp tục phát triển Tập đoàn mạnh hơn, tập trung vào ngành, nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững; tiếp tục giữ vững vị trí Tập đoàn mạnh số 1 của Việt Nam và phấn đấu trong 5 năm tới là Tập đoàn kinh tế mạnh trong khu vực, có tốc độ tăng trưởng bình quân 18-20%/năm.


2.     Quan điểm chỉ đạo là:

- Xây dựng, phát triển, đổi mới mô hình Tập đoàn phải quán triệt đầy đủ tư tưởng và quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 của đất nước.

- Xây dựng thành Tập đoàn kinh tế năng động, có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế, tối ưu hóa việc sử dụng mọi nguồn lực sẵn có, xã hội hóa, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: Thăm dò khai thác dầu khí, Lọc-Hóa dầu, Công nghiệp khí, Công nghiệp điện và Dịch vụ dầu khí chất lượng cao, trong đó thăm dò khai thác dầu khí là cốt lõi; gia tăng giá trị tài nguyên dầu khí; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và đi đầu trong công tác an sinh xã hội;

- Hoàn thiện chuỗi giá trị của hoạt động dầu khí từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, lọc-hóa dầu, chế biến khí đến kinh doanh phân phối các sản phẩm dầu khí và điện khí phù hợp với Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị thông qua và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012-2015 là quá trình tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý để hoạt động của Tập đoàn đạt hiệu quả cao hơn với lộ trình phù hợp, không gây xáo trộn không cần thiết trong sản xuất kinh doanh.

3.     Các nội dung cơ bản của tái cấu trúc giai đoạn 2011-2015 là:

- Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn;

- Tổ chức sắp xếp lại/phân công chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của từng doanh nghiệp/ đơn vị trong Tập đoàn để tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hạn chế cạnh tranh nội bộ, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Hoàn thiện các Quy chế vế quản lý phần vốn của Tập đoàn và của các đơn vị/doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn.

- Tổ chức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoan và bán cổ phần cho các cổ đông chiến lược khi có đủ điều kiện.

- Tổ chức rà soát, hoàn thiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn cho phù hợp với tình hình mới; Chỉ đạo các đơn vị thành viên điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của từng đơn vị phù hợp với phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, đảm bảo phát huy hiệu quả của các hệ thống chính trị trong tập đoàn.

4.     Lộ trình thực hiện

Ban chỉ đạo tái cấu trúc Tập đoàn :

- Chỉđạo tổ công tác làm việc với các đơn vị từ ngày 25/02/2012 đến ngày 12/03/2012 để hoàn thiện chính thức Phương án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012-2015 báo cáo Thường vụ Đảng uỷ-Hội đồng thành viên thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ tài chính, Bộ công Thương và các Bộ/Ngành liên quan trước ngày 25/03/2012.

- Tổ chức thực hiện Phương án tái cấu trúc theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Đỗ Văn Hậu phát biểu tại Hội nghị

Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ  nhằm thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao nhất của tập thể lãnh đạo và trên 50 nghìn CBCNV trong Tập đoàn để quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc và toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012, đẩy mạnh “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả và năng lực sản xuất kinh doanh, thi đua về đích trước”, góp phần tích cực nhất vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cúa đất nước trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

Hội đồng thành viên Tập đoàn chấp nhận và phê duyệt số liệu đăng ký cam kết của các đơn vị trong Tập đoàn.  Giao đồng chí Tổng giám đốc Tập đoàn, ngay sau Hội nghị này:  i) tổ chức đồng bộ các giải pháp trong Công ty Mẹ -Tập đoàn và chỉ đạo Người đại diện của Tập đoàn tại các doanh nghiệp tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, đảm bảo hoàn thành vượt mức toàn diện các cam kết được công bố tại Hội nghị hôm nay và đưa các chỉ tiêu này vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tất cả các cấp lãnh đạo Tập đoàn và đơn vị trong năm 2012 ; ii) định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện các cam kết tiết giảm chi phí của các đơn vị thành viên ; iii) hàng quý báo cáo Hội đồng thành viên việc thực hiện cam kết tiết giảm chi phí và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

PVN