PVC-IC Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

InEmail

Thứ tư, 01 Tháng 7 2020 09:51

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 
 

Tài lệu Đại hội cổ đông thường niên 2020

InEmail

Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 15:09

Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tại PVC IC

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 KH năm 2020

Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

Giấy đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 2025.pdf

Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 2025

Tờ trình chia cổ tức năm 2019

Tờ trình Thông qua công tác nhân sự HĐQT và BKS

Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Tờ trình Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Tờ trình Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả năm 2020

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty PVC IC

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 KH năm 2020

 
 

Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

InEmail

Thứ ba, 21 Tháng 4 2020 17:56

Download file

 
 

Trang 1 trong tổng số 12 trang