PVC-IC Tin tức Tin Tập đoàn - Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động.

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động.

InEmail

Ngày 07/01/2011, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo từ năm 1999 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.